Kalbhairav Bhajan

Yam Yam Yam Yaksha Roopam Dash Dishi Viditam Bhoomi Kampaayamaanam.

Sam Sam Samhaar Moortim Shira Mukuta Jataa Shekharam Chandra Bimbam.

Dam Dam Deergha Kaayam Vikrita Nakha Mukham Jordhvaromam Karaalam.

Pam Pam Pam Paap Naasham Prannmat Satatam Bheiravam Shetrapaalam.

RaM RaM RaM rakta varnam, katikatitatanum Teekshna Danstra Karalam!

Gham Gham Gham Ghosha Ghosham GHa GHa Gha Gha Ghatitam GHarghaaram Ghoora naadham!

Kam Kam Kam Kaala Paasam Dhruka Dhruka Dhri kritam Jwalitam Kaamadeham!

Tam Tam Tam divya Deham, PraNA MATAM satatam, BHAIRAVAM KSHETRA PAALAM!!!

Lam Lam Lam Lam Vadantam la la la la Lalitam Dheergha Jehvaah Karalam!

Dhoom Dhoom Dhoom Dhoomra Varnam Spoota vekata mukham Bhaskaram Bheemaroopam,

Rum Rum Rum Roondamalam, ravitanum neyatam tamra netram karalam!

Nam Nam Nam NagnaBhoosham , PraNA MATAM satatam, BHAIRAVAM KSHETRA PAALAM!!!

Vam Vam vaayuvegam natajana sadayam Brahma saaram param tam

Kham Kham khadga hastam tribhuvana vilayam bhaskaram bheema roopam

Cham Cham chalitva chala chala chalita chaalitam bhoomi chakram

Mam Mam maayi roopam pranamata satatam bhairavam kshetra paalam

Sham Sham Sham Shankha Hastam, Sasi kara dhavalam, Mooksha Sampoorna Tejam!

Mam Mam Mam Mam Mahantam, Kula macula kulam Mantra Guptam Sunityam!

Yam Yam Yam Bhootanadham, Kili Kili Kalitam Baalakeli Pradhanam,

Aam Aam Aam Aantariksham , PraNA MATAM satatam, BHAIRAVAM KSHETRA PAALAM!!!

Kham Kham Kham Khadga Bhedam, Visha Mamruta Mayam Kaala Kaalam Karalam!

Ksham Ksham Ksham Kshepra Vegam, Daha Daha Dhanam, Tapta Sandeepya Maanam,

Houm Houm HoumKaara Nadam, Prakatita Gahanam Garjitai Bhoomi Kampam,

Vam Vam Vam Vaala Leelam, PraNA MATAM satatam, BHAIRAVAM KSHETRA PAALAM!!!

Sam Sam Sam Siddhi Yogam, Sakala guna makham, Deva Devam Prasannam,

Pam Pam Pam Padmanabham, HariHara Mayam,Chandra SuryaAgni Netram,

Aim Aim AIshwarya nadham, Sata ta bhaya haram,Poorvadeva Swaroopam,

Roum Roum Roum Roudra Roopam, PraNA MATAM satatam, BHAIRAVAM KSHETRA PAALAM!!!

Ham Ham Ham Hamsayaanam, Hapitakala Hakam, MuktaYogaatta haasam,

Dham Dham Dham Netra roopam, Seramukuta Jatabandha BandhAagra Hastam!

Tam Tam Taankaa nadham, Trida salata la tam, Kaama Garvaapa Haram,

Bhrum Bhrum Bhrum BHootanadham, Prana  Matam satatam, BHAIRAVAM KSHETRA PAALAM!!!

Kalbhairav Bhajan Images:-

Kalbhairav Bhajan 480x186 Kalbhairav Bhajan

share medium Kalbhairav Bhajan
button print grnw20 Kalbhairav Bhajan
Kalbhairav Bhajan
1 vote, 5.00 avg. rating (89% score)