Dasavatara Stotra in English

Pralaya-payodhi-jale dhritavan asi vedam
Vihita-vahitra-caritram akhedam
Kesava dhrita-mina-sarira jaya jagadisa hare||

Kshitir iha vipulatare tishthati tava prishthe
Dharani-dharana-kina-cakra-garishthe
Kesava dhrita-kurma-sarira jaya jagadisa hare||

Vasati dasana-sikhare dharani tava lagna
Sasini kalanka-kaleva nimagna
Kesava dhrita-sukara-rupa jaya jagadisa hare||

Tava kara-kamala-vare nakham adbhuta-sringam
Dalita-hiranyakasipu-tanu-bhringam
Kesava dhrita-narahari-rupa jaya jagadisa hare||

Chalayasi vikramane balim adbhuta-vamana
Pada-nakha-nira-janita-jana-pavana
Kesava dhrita-vamana-rupa jaya jagadisa hare||

Kshatriya-rudhira-maye jagad-apagata-papam
Snapayasi payasi samita-bhava-tapam
Kesava dhrita-bhrigupati-rupa jaya jagadisa hare||

Vitarasi dikshu rane dik-pati-kamaniyam
Dasa-mukha-mauli-balim ramaniyam
Kesava dhrita-rama-sarira jaya jagadisa hare||

Vahasi vapushi visade vasanam jaladabham
Hala-hati-bhiti-milita-yamunabham
Kesava dhrita-haladhara-rupa jaya jagadisa hare||

Nindasi yajna-vidher ahaha sruti-jatam
Sadaya-hridaya darsita-pasu-ghatam
Kesava dhrita-buddha-sarira jaya jagadisa hare||

Mleccha-nivaha-nidhane kalayasi karavalam
Dhumaketum iva kim api karalam
Kesava dhrita-kalki-sarira jaya jagadisa hare||

Sri-jayedeva-kaver idam uditam udaram
Srinu sukha-dam subha-dam bhava-saram
Kesava dhrita-dasa-vidha-rupa jaya jagadisa hare||

Vedan uddharate jaganti vahate bhu-golam udbibhrate
Daityam darayate balim chalayate kshatra-kshayam kurvate
Paulastyam jayate halam kalayate karunyam atanvate
Mlecchan murchayate dasakriti-krite krishnaya tubhyam namah||

Dasavatara Stotra Benefits:-

Dasavatara is the ten incarnation of God Vishnu. Lord Vishnu took ten Avataars on Earth to destroy evils. The first four incarnations appeared in Satya Yuga, the next three in Treta Yuga the next two in Dwapar Yug and the Tenth in Kal Yug. The Dasavatara’s are Matsya, Kurma, Varaha, Narasimha, Vamana, Parshurama, Ram, Krishna, Buddha, and Kalki. Read Dasavatara Stotra regulary to gain powers of all the Ten Incarnation of God Vishnu.

Dasavatara Stotra Images/Wallpaper:-

Dasavatara Stotra Dasavatara Stotra

*You can use Google Translator to get Dasavatara Stotra Tamil/Telgu/Gujrati/Marathi version.

**Click below to Free Download Dasavatara Stotra PDF format or Print it.

 

share medium Dasavatara Stotra
button print grnw20 Dasavatara Stotra
Dasavatara Stotra
1 vote, 4.00 avg. rating (79% score)