BengaliChinese (Traditional)EnglishFrenchGermanGujaratiHindiJapaneseKannadaMarathiRussianTamilTelugu
Home » Archive for "Strotam" (Page 2)

Mahishasura Mardini Stotra

Mahishasura Mardini Stotra in Hindi

महिषासुरमर्दिनि   स्तोत्रम्

अयि गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दिनुते
गिरिवरविन्ध्यशिरोऽधिनिवासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते ।
भगवति हे शितिकण्ठकुटुम्बिनि भूरिकुटुम्बिनि भूरिकृते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १ ॥

 सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते
त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि किल्बिषमोषिणि घोषरते
दनुजनिरोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ २ ॥

 अयि जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वनप्रियवासिनि हासरते
शिखरि शिरोमणि तुङ्गहिमलय शृङ्गनिजालय मध्यगते ।
मधुमधुरे मधुकैटभगञ्जिनि कैटभभञ्जिनि रासरते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ ३ ॥

 अयि शतखण्ड विखण्डितरुण्ड वितुण्डितशुण्द गजाधिपते
रिपुगजगण्ड विदारणचण्ड पराक्रमशुण्ड मृगाधिपते ।
निजभुजदण्ड निपातितखण्ड विपातितमुण्ड भटाधिपते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ ४ ॥

 अयि रणदुर्मद शत्रुवधोदित दुर्धरनिर्जर शक्तिभृते
चतुरविचार धुरीणमहाशिव दूतकृत प्रमथाधिपते ।
दुरितदुरीह दुराशयदुर्मति दानवदुत कृतान्तमते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ ५ ॥

 अयि शरणागत वैरिवधुवर वीरवराभय दायकरे
त्रिभुवनमस्तक शुलविरोधि शिरोऽधिकृतामल शुलकरे ।
दुमिदुमितामर धुन्दुभिनादमहोमुखरीकृत दिङ्मकरे
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ ६ ॥

 अयि निजहुङ्कृति मात्रनिराकृत धूम्रविलोचन धूम्रशते
समरविशोषित शोणितबीज समुद्भवशोणित बीजलते ।
शिवशिवशुम्भ निशुम्भमहाहव तर्पितभूत पिशाचरते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ ७ ॥

 धनुरनुषङ्ग रणक्षणसङ्ग परिस्फुरदङ्ग नटत्कटके
कनकपिशङ्ग पृषत्कनिषङ्ग रसद्भटशृङ्ग हताबटुके ।
कृतचतुरङ्ग बलक्षितिरङ्ग घटद्बहुरङ्ग रटद्बटुके
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ ८ ॥

 सुरललना ततथेयि तथेयि कृताभिनयोदर नृत्यरते
कृत कुकुथः कुकुथो गडदादिकताल कुतूहल गानरते ।
धुधुकुट धुक्कुट धिंधिमित ध्वनि धीर मृदंग निनादरते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ ९ ॥

 जय जय जप्य जयेजयशब्द परस्तुति तत्परविश्वनुते
झणझणझिञ्झिमि झिङ्कृत नूपुरशिञ्जितमोहित भूतपते ।
नटित नटार्ध नटी नट नायक नाटितनाट्य सुगानरते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १० ॥

 अयि सुमनःसुमनःसुमनः सुमनःसुमनोहरकान्तियुते
श्रितरजनी रजनीरजनी रजनीरजनी करवक्त्रवृते ।
सुनयनविभ्रमर भ्रमरभ्रमर भ्रमरभ्रमराधिपते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ ११ ॥

 सहितमहाहव मल्लमतल्लिक मल्लितरल्लक मल्लरते
विरचितवल्लिक पल्लिकमल्लिक झिल्लिकभिल्लिक वर्गवृते ।
शितकृतफुल्ल समुल्लसितारुण तल्लजपल्लव सल्ललिते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १२ ॥

 अविरलगण्ड गलन्मदमेदुर मत्तमतङ्ग जराजपते
त्रिभुवनभुषण भूतकलानिधि रूपपयोनिधि राजसुते ।
अयि सुदतीजन लालसमानस मोहन मन्मथराजसुते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १३ ॥

 कमलदलामल कोमलकान्ति कलाकलितामल भाललते
सकलविलास कलानिलयक्रम केलिचलत्कल हंसकुले ।
अलिकुलसङ्कुल कुवलयमण्डल मौलिमिलद्बकुलालिकुले
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १४ ॥

 करमुरलीरव वीजितकूजित लज्जितकोकिल मञ्जुमते
मिलितपुलिन्द मनोहरगुञ्जित रञ्जितशैल निकुञ्जगते ।
निजगणभूत महाशबरीगण सद्गुणसम्भृत केलितले
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १५ ॥

 कटितटपीत दुकूलविचित्र मयुखतिरस्कृत चन्द्ररुचे
प्रणतसुरासुर मौलिमणिस्फुर दंशुलसन्नख चन्द्ररुचे
जितकनकाचल मौलिमदोर्जित निर्भरकुञ्जर कुम्भकुचे
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १६ ॥

 विजितसहस्रकरैक सहस्रकरैक सहस्रकरैकनुते
कृतसुरतारक सङ्गरतारक सङ्गरतारक सूनुसुते ।
सुरथसमाधि समानसमाधि समाधिसमाधि सुजातरते ।
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १७ ॥

 दकमलं करुणानिलये वरिवस्यति योऽनुदिनं सुशिवे
अयि कमले कमलानिलये कमलानिलयः स कथं न भवेत् ।
तव पदमेव परम्पदमित्यनुशीलयतो मम किं न शिवे
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १८ ॥

 कनकलसत्कलसिन्धुजलैरनुषिञ्चति तेगुणरङ्गभुवम्
भजति स किं न शचीकुचकुम्भतटीपरिरम्भसुखानुभवम् ।
तव चरणं शरणं करवाणि नतामरवाणि निवासि शिवम्
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १९ ॥

 तव विमलेन्दुकुलं वदनेन्दुमलं सकलं ननु कूलयते
किमु पुरुहूतपुरीन्दु मुखी सुमुखीभिरसौ विमुखीक्रियते ।
मम तु मतं शिवनामधने भवती कृपया किमुत क्रियते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ २० ॥

 अयि मयि दीन दयालुतया कृपयैव त्वया भवितव्यमुमे
अयि जगतो जननी कृपयासि यथासि तथानुमितासिरते ।
यदुचितमत्र भवत्युररीकुरुतादुरुतापमपाकुरुते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ २१ ॥

 

Mahishasura Mardini Stotra in English

Mahishasura mardini stotram

Ayi giri-nandini nandita-medini vishva-vinodini nandi-nute
Giri-vara-vindhya-shiro-[a]dhi-nivaasini vissnnu-vilaasini jissnnu-nute |
Bhagavati he shiti-kannttha-kuttumbini bhuri-kuttumbini bhuri-krte
Jaya jaya he mahissaasura-mardini ramya-kapardini shaila-sute || 1 ||

 Suravara-varssinni durdhara-dharssinni durmukha-marssinni harssa-rate
Tribhuvana-possinni shangkara-tossinni kilbissa-mossinni ghossa-rate
Danuja-nirossinni diti-suta-rossinni durmada-shossinni sindhu-sute
Jaya jaya he mahissaasura-mardini ramya-kapardini shaila-sute || 2 ||

 Ayi jagad[t]-amba mad-amba kadamba vana-priyavaasini haasa-rate
Shikhari shiro-manni tungga-himalaya shrngga-nija-[aa]laya madhya-gate |
Madhu-madhure madhu-kaittabha-gan.jini kaittabha-bhan.jini raasa-rate
Jaya jaya he mahissaasura-mardini ramya-kapardini shaila-sute || 3 ||

 Ayi shata-khanndda vikhannddita-runndda vitunnddita-shunnda gaja-[a]dhipate
Ripu-gaja-ganndda vidaaranna-canndda paraakrama-shunndda mrga-[a]dhipate |
Nija-bhuja-danndda nipaatita-khanndda vipaatita-munndda bhatta-[a]dhipate
Jaya jaya he mahissaasura-mardini ramya-kapardini shaila-sute || 4 ||

 Ayi ranna-durmada shatru-vadho[a-u]dita durdhara-nirjara shakti-bhrte
Catura-vicaara dhuriinna-mahaashiva duuta-krta pramatha-[a]dhipate |
Durita-duriiha duraashaya-durmati daanava-duta krtaanta-mate
Jaya jaya he mahissaasura-mardini ramya-kapardini shaila-sute || 5 ||

 Ayi sharannaagata vairi-vadhuvara viiravara-[a]bhaya daaya-kare
Tribhuvana-mastaka shula-virodhi shiro-[a]dhikrta-[a]mala shula-kare |
Dumi-dumi-taamara dhundubhi-naadam-aho-mukhariikrta dingma-kare
Jaya jaya he mahissaasura-mardini ramya-kapardini shaila-sute || 6 ||

 Ayi nija-hungkrti maatra-niraakrta dhumravilocana dhumra-shate
Samara-vishossita shonnita-biija samudbhava-shonnita biija-late |
Shiva-shiva-shumbha nishumbha-mahaahava tarpita-bhuta pishaaca-rate
Jaya jaya he mahissaasura-mardini ramya-kapardini shaila-sute || 7 ||

 Dhanur-anussangga ranna-kssanna-sangga parisphurad-angga nattat-kattake
Kanaka-pishangga prssatka-nissangga rasad-bhatta-shrngga hataa-battuke |
Krta-caturangga bala-kssiti-rangga ghattad-bahu-rangga rattad-battuke
Jaya jaya he mahissaasura-mardini ramya-kapardini shaila-sute || 8 ||

 Sura-lalanaa tatatheyi tatheyi krta-abhinayo-[u]dara nrtya-rate
Krta kukuthah kukutho gaddadaadika-taala kutuuhala gaana-rate |
Dhudhukutta dhukkutta dhimdhimita dhvani dhiira mrdamga ninaada-rate
Jaya jaya he mahissaasura-mardini ramya-kapardini shaila-sute || 9 ||

 Jaya jaya japya jaye-jaya-shabda para-stuti tat-para-vishva-nute
Jhanna-jhanna-jhin.jhimi jhingkrta nuupura-shin.jita-mohita bhuuta-pate |
Nattita nattaardha nattii natta naayaka naattita-naattya su-gaana-rate
Jaya jaya he mahissaasura-mardini ramya-kapardini shaila-sute || 10 ||

 Ayi sumanah-sumanah-sumanah sumanah-sumanohara-kaanti-yute
Shrita-rajanii rajanii-rajanii rajanii-rajanii kara-vaktra-vrte |
Sunayana-vi-bhramara bhramara-bhramara bhramara-bhramara-[a]dhipate
Jaya jaya he mahissaasura-mardini ramya-kapardini shaila-sute || 11 ||

 Sahita-mahaahava mallama-tallika malli-tarallaka malla-rate
Viracita-vallika pallika-mallika jhillika-bhillika varga-vrte |
Shita-krta-phulla samullasita-[a]runna tallaja-pallava sal-lalite
Jaya jaya he mahissaasura-mardini ramya-kapardini shaila-sute || 12 ||

 Avirala-ganndda galan-mada-medura matta-matangga ja-raaja-pate
Tri-bhuvana-bhussanna bhuuta-kalaanidhi ruupa-payo-nidhi raaja-sute |
Ayi sudatii-jana laalasa-maanasa mohana manmatha-raaja-sute
Jaya jaya he mahissaasura-mardini ramya-kapardini shaila-sute || 13 ||

 Kamala-dala-[a]mala komala-kaanti kalaa-kalita-[a]mala bhaalalate
Sakala-vilaasa kalaa-nilaya-krama keli-calat-kala hamsa-kule |
Alikula-sangkula kuvalaya-mannddala mouli-milad-bakula-ali-kule
Jaya jaya he mahissaasura-mardini ramya-kapardini shaila-sute || 14 ||

 Kara-muralii-rava viijita-kuujita lajjita-kokila man.ju-mate
Milita-pulinda manohara-gun.jita ran.jita-shaila nikun.ja-gate |
Nija-ganna-bhuuta mahaa-shabarii-ganna sad-gunna-sambhrta keli-tale
Jaya jaya he mahissaasura-mardini ramya-kapardini shaila-sute || 15 ||

 Kattitatta-piita dukuula-vicitra mayukha-tiraskrta candra-ruce
Prannata-suraasura mouli-manni-sphura d-amshula-sannakha candra-ruce
Jita-kanaka-[a]cala mouli-mado[a-uu]rjita nirbhara-kun.jara kumbha-kuce
Jaya jaya he mahissaasura-mardini ramya-kapardini shaila-sute || 16 ||

 Vijita-sahasra-karaika sahasra-karaika sahasra-karaika-nute
Krta-sura-taaraka sanggara-taaraka sanggara-taaraka suunu-sute |
Suratha-samaadhi samaana-samaadhi samaadhi-samaadhi sujaata-rate |
Jaya jaya he mahissaasura-mardini ramya-kapardini shaila-sute || 17 ||

 Pada-kamalam karunnaa-nilaye varivasyati yo-[a]nudinam su-shive
Ayi kamale kamalaa-nilaye kamalaa-nilayah sa katham na bhavet |
Tava padam-eva param-padam-ity-anushiilayato mama kim na shive
Jaya jaya he mahissaasura-mardini ramya-kapardini shaila-sute || 18 ||

 Kanaka-lasat-kala-sindhu-jalair-anussin.cati te-gunna-rangga-bhuvam
Bhajati sa kim na shacii-kuca-kumbha-tattii-parirambha-sukha-[a]nubhavam |
Tava carannam sharannam kara-vaanni nata-amara-vaanni nivaasi shivam
Jaya jaya he mahissaasura-mardini ramya-kapardini shaila-sute || 19 ||

 Tava vimale[a-i]ndu-kulam vadane[a-i]ndu-malam sakalam nanu kuula-yate
Kimu puruhuuta-purii-indu mukhii sumukhiibhir-asou vimukhii-kriyate |
Mama tu matam shiva-naama-dhane bhavatii krpayaa kimuta kriyate
Jaya jaya he mahissaasura-mardini ramya-kapardini shaila-sute || 20 ||

 Ayi mayi diina dayaalu-tayaa krpaya-iva tvayaa bhavitavyam-ume
Ayi jagato jananii krpayaasi yathaasi tathanu-mita-asira-te |
Yad-ucitam-atra bhavatyurarii-kurutaa-duru-taapam-apaakurute
Jaya jaya he mahissaasura-mardini ramya-kapardini shaila-sute || 21 ||

Mahishasura Mardini Meaning:-

Mahisasura Mardini is the stotra of Maa Duraga Narrated by Chandipath. This stotra is named Mhishasura Mardini as Maa Durga has defeated demon Mahisasura. Durga is the primitive source of all power; she is residing with much qualities and powersand known by various names. Mahishasura is the king of Asura who defeated the Gods and driven them out of Heaven. The main Purpose of Chandipath is to worship Shakti and express all her powers and show how she defeted demon Mahishasura.

Mahishasura Mardini Benefits:-

To gain the powers of Maa Durga, devotees recite Mahishasura Mardini regularly with much devotion. Devi Maa will help you to win the Battle and gives victory in all your Work. Reciting Mahishasura Mardini will overwhelm all sorrows from your Life. You will be blessed by Powers of Maa Durga as she defeat demon Mahisasura. You can read Mahishasura Mardini also at your home.

Mahishasura Mardini Images/Wallpaper:-

Mahishasura Mardini Mahishasura Mardini Stotra

*You can use Google Translator to get Mahishasura Mardini Tamil/Telgu/Gujrati/Marathi version.

**Click below to Free Download Mahishasura Mardini PDF format or Print it.

 

 

 

share medium Mahishasura Mardini Stotra

Mahalakshmi Ashtakam

Mahalakshmi Ashtakam Stotra in Hindi

महालक्ष्मि अष्टकं:

नमस्तेऽस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते ।
शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मि नमोऽस्तुते ॥१॥

नमस्ते गरुडारूढे कोलासुरभयंकरि ।
सर्वपापहरे देवि महालक्ष्मि नमोऽस्तुते ॥२॥

सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयंकरि ।
सर्वदुःखहरे देवि महालक्ष्मि नमोऽस्तुते ॥३॥

सिद्धिबुद्धिप्रदे देवि भुक्तिमुक्तिप्रदायिनि ।
मन्त्रमूर्ते सदा देवि महालक्ष्मि नमोऽस्तुते ॥४॥

आद्यन्तरहिते देवि आद्यशक्तिमहेश्वरि ।
योगजे योगसम्भूते महालक्ष्मि नमोऽस्तुते ॥५॥

स्थूलसूक्ष्ममहारौद्रे महाशक्तिमहोदरे ।
महापापहरे देवि महालक्ष्मि नमोऽस्तुते ॥६॥

पद्मासनस्थिते देवि परब्रह्मस्वरूपिणि ।
परमेशि जगन्मातर्महालक्ष्मि नमोऽस्तुते ॥७॥

श्वेताम्बरधरे देवि नानालङ्कारभूषिते ।
जगत्स्थिते जगन्मातर्महालक्ष्मि नमोऽस्तुते ॥८॥

महालक्ष्म्यष्टकं स्तोत्रं यः पठेद्भक्तिमान्नरः ।
सर्वसिद्धिमवाप्नोति राज्यं प्राप्नोति सर्वदा ॥९॥

एककाले पठेन्नित्यं महापापविनाशनम् ।
द्विकालं यः पठेन्नित्यं धनधान्यसमन्वितः ॥१०॥

त्रिकालं यः पठेन्नित्यं महाशत्रुविनाशनम् ।
महालक्ष्मिर्भवेन्नित्यं प्रसन्ना वरदा शुभा ॥११॥

 

Mahalakshmi Ashtakam Stotra in English

Mahalakshmi ashtakam: namastestu mahamaye sripithe surapujite |

Namastesyu mahamaye shreepithe surpujite|
Shankh chakra gadahaste Mahalaxmi namostute||

Namaste garudarudhe kolhasur bhayankari|
Sarv paaphare devi Mahalaxmi namostute||

Sarvagy sarv varde sarvdusht bhayankari|
Sarvdukhhare devi Mahalaxmi namostute||

Siddhivriddhiprade devi bhakti, mukti pradayni|
Mantr-murte sada devi Mahalaxmi namostute||

Adhant rahite devi aadhyashakti maheshvari|
Yogje yogsambhute Mahalaxmi namostute |

Sthul sukshm maharaudre mahashakti mahodare|
Mahapaaphare devi Mahalaxmi namostute||

Padmasana stithe devi parbrahma swaroopini|
Parmeshi jagannmata Mahalaxmi namostute||

Shwetambar dhare devi nanalankaar bhushite|
Jagatsthite jagatmatar Mahalaxmi namostute||

Mahalaxmyashtak strotrm ya: pathe bhaktimannar:|
Sarv siddhi mapnoti rajym prapnoti sarvada||

Ek kale pathte nityam mahapaapvinashnam|
Dvikalam pathte nityam dhandhaanyam samanvitam||

Trikalam ya: pathate nityam mahashatru vinashnam|
Mahalaxmirbhavenityam prasanna varda shubha||

|| Iti Shree Mahalaxmi Aashtakam ||

 

Mahalakshmi Ashtakam Meaning:-

Mahalakshmi Ashtakam is dedicated to Goddess Lakhmi as a composition by Lord Indra. Mahalakshmi is the Goddess of Welth & embodiment of beauty. She is the protector of her devotees from money related sins. Mahalakshmi is the incarnation of Shri Lakshmi and wife of Lord Venkateshwar.

Mahalakshmi Ashtakam Benefits:-

To gain blessings from Mahalakshmi one should recite this stotra daily. Those who chants Mahalakshmi Ashtakam twice in a day gets much wealth & all his desires are fulfilled. This is an auspicious stotra of Mahalakshmi helps people to get much happier In their life by providing him health, Wealth & Prosperity.

Mahalakshmi Ashtakam Images/ Wallpaper:-

Mahalakshmi Astakam Mahalakshmi Ashtakam

*You can use Google Translator to get Ashtalakshmi Stotra Tamil/Telgu/Gujrati/Marathi version.

**Click below to Free Download Ashtalakshmi Stotra PDF format or Print it.

 

share medium Mahalakshmi Ashtakam

Kamakshi Stotram

Kamakshi Stotram in Hindi

कामाक्षी   स्तोत्रम्

कल्पानोकह_पुष्प_जाल_विलसन्नीलालकां मातृकां
कान्तां कञ्ज_दलेक्षणां कलि_मल_प्रध्वंसिनीं कालिकाम् ।
काञ्ची_नूपुर_हार_दाम_सुभगां काञ्ची_पुरी_नायिकां
कामाक्षीं करि_कुम्भ_सन्निभ_कुचां वन्दे महेश_प्रियाम् ॥१॥

 काशाभांशुक_भासुरां प्रविलसत्_कोशातकी_सन्निभां
चन्द्रार्कानल_लोचनां सुरुचिरालङ्कार_भूषोज्ज्वलाम् ।
ब्रह्म_श्रीपति_वासवादि_मुनिभिः संसेविताङ्घ्रि_द्वयां
कामाक्षीं गज_राज_मन्द_गमनां वन्दे महेश_प्रियाम् ॥२॥

 ऐं क्लीं सौरिति यां वदन्ति मुनयस्तत्त्वार्थ_रूपां परां
वाचाम् आदिम_कारणं हृदि सदा ध्यायन्ति यां योगिनः ।
बालां फाल_विलोचनां नव_जपा_वर्णां सुषुम्नाश्रितां
कामाक्षीं कलितावतंस_सुभगां वन्दे महेश_प्रियाम् ॥३॥

 यत्_पादाम्बुज_रेणु_लेशम् अनिशं लब्ध्वा विधत्ते विधिर्_
विश्वं तत् परिपाति विष्णुरखिलं यस्याः प्रसादाच्चिरम् ।
रुद्रः संहरति क्षणात् तद् अखिलं यन्मायया मोहितः
कामाक्षीं अति_चित्र_चारु_चरितां वन्दे महेश_प्रियाम् ॥४॥

 सूक्ष्मात् सूक्ष्म_तरां सुलक्षित_तनुं क्षान्ताक्षरैर्लक्षितां
वीक्षा_शिक्षित_राक्षसां त्रि_भुवन_क्षेमङ्करीम् अक्षयाम् ।
साक्षाल्लक्षण_लक्षिताक्षर_मयीं दाक्षायणीं सक्षिणीं
कामाक्षीं शुभ_लक्षणैः सुललितां वन्दे महेश_प्रियाम् ॥५॥

 ओङ्काराङ्गण_दीपिकाम् उपनिषत्_प्रासाद_पारावतीम्
आम्नायाम्बुधि_चन्द्रिकाम् अध_तमः_प्रध्वंस_हंस_प्रभाम् ।
काञ्ची_पट्टण_पञ्जराऽऽन्तर_शुकीं कारुण्य_कल्लोलिनीं
कामाक्षीं शिव_कामराज_महिषीं वन्दे महेश_प्रियाम् ॥६॥

 ह्रीङ्कारात्मक_वर्ण_मात्र_पठनाद् ऐन्द्रीं श्रियं तन्वतीं
चिन्मात्रां भुवनेश्वरीम् अनुदिनं भिक्षा_प्रदान_क्षमाम् ।
विश्वाघौघ_निवारिणीं विमलिनीं विश्वम्भरां मातृकां
कामाक्षीं परिपूर्ण_चन्द्र_वदनां वन्दे महेश_प्रियाम् ॥७॥

 वाग्_देवीति च यां वदन्ति मुनयः क्षीराब्धि_कन्येति च
क्षोणी_भृत्_तनयेति च श्रुति_गिरो याम् आमनन्ति स्फुटम् ।
एकानेक_फल_प्रदां बहु_विधाऽऽकारास्तनूस्तन्वतीं
कामाक्षीं सकलार्ति_भञ्जन_परां वन्दे महेश_प्रियाम् ॥८॥

 मायाम् आदिम्_कारणं त्रि_जगताम् आराधिताङ्घ्रि_द्वयाम्
आनन्दामृत_वारि_राशि_निलयां विद्यां विपश्चिद्_धियाम् ।
माया मानुष रूपिणीं मणि_लसन्मध्यां महामातृकां
कामाक्षीं करि राज मन्द_गमनां वन्दे महेश प्रियाम् ॥९॥

 कान्ता काम_दुधा करीन्द्र_गमना कामारि_वामाङ्क_गा
कल्याणी कलितावतार_सुभगा कस्तूरिका_चर्चिता
कम्पा_तीर_रसाल_मूल_निलया कारुण्य_कल्लोलिनी
कल्याणानि करोतु मे भगवती काञ्ची_पुरी देवता ॥१०॥

Kamakshi Stotram in English

 Kamakshi Stotram

Kalpa-anokaha_pusspa_jaala_vilasan-niilaa-[a]lakaam maatrkaam
Kaantaam kan.ja_dale[a-ii]kssannaam kali_mala_pradhvamsiniim kaalikaam |
Kaan.cii_nuupura_haara_daama_subhagaam kaan.cii_purii_naayikaam
Kaamaakssiim kari_kumbha_sannibha_kucaam vande mahesha_priyaam ||1||

 Kaasha-aabhaam-shuka_bhaasuraam pravilasat_koshaatakii_sannibhaam
Candra-arka-anala_locanaam surucira-alangkaara_bhuusso[a-u]jjvalaam |
bBahma_shriipati_vaasava-[a]adi_munibhih samsevita-angghri_dvayaam
Kaamaakssiim gaja_raaja_manda_gamanaam vande mahesha_priyaam ||2||

 Aim kliim saur-iti yaam vadanti munayas-tattva-artha_ruupaam paraam
Vaacaam aadima_kaarannam hrdi sadaa dhyaayanti yaam yoginah |
Baalaam phaala_vilocanaam nava_japaa_varnnaam sussumna-[a]ashritaam
Kaamaakssiim kalita-avatamsa_subhagaam vande mahesha_priyaam ||3||

 Yat_paada-ambuja_rennu_lesham anisham labdhvaa vi-dhatte vidhir_
Vishvam tat paripaati vissnnur-akhilam yasyaah prasaadaac-ciram |
Rudrah samharati kssannaat tad akhilam yan-maayayaa mohitah
Kaamaakssiim ati_citra_caaru_caritaam vande mahesha_priyaam ||4||

 Suukssmaat suukssma_taraam su-lakssita_tanum kssaanta-akssarair-lakssitaam
Viikssaa_shikssita_raakssasaam tri_bhuvana_kssemangkariim akssayaam |
Saakssaal[t]-lakssanna_lakssita-akssara_mayiim daakssaayanniim sakssinniim
Kaamaakssiim shubha_lakssannaih su-lalitaam vande mahesha_priyaam ||5||

 Ongkaara-angganna_diipikaam upanissat_praasaada_paaraavatiim
Aamnaaya-ambudhi_candrikaam adha_tamah_pradhvamsa_hamsa_prabhaam |
Kaan.cii_pattttanna_pan.jara-aantara_shukiim kaarunnya_kalloliniim
Kaamaakssiim shiva_kaamaraaja_mahissiim vande mahesha_priyaam ||6||

 Hriingkaara-[a]atmaka_varnna_maatra_patthanaad aindriim shriyam tanvatiim
Cin-maatraam bhuvaneshvariim anudinam bhikssaa_pradaana_kssamaam |
Vishva-aghaugha_nivaarinniim vimaliniim vishvambharaam maatrkaam
Kaamaakssiim paripuurnna_candra_vadanaam vande mahesha_priyaam ||7||

 Vaag_devii-[i]ti ca yaam vadanti munayah kssiira-abdhi_kanyeti ca
Kssonnii_bhrt_tanayeti ca shruti_giro yaam aamananti sphuttam |

Eka-aneka_phala_pradaam bahu_vidha-[a]akaaraas-tanuus-tanvatiim
Kaamaakssiim sakala-[a]arti_bhan.jana_paraam vande mahesha_priyaam ||8||

 Maayaam aadim_kaarannam tri_jagataam aaraadhita-angghri_dvayaam
Aananda-amrta_vaari_raashi_nilayaam vidyaam vipash-cid_dhiyaam |
Maayaa_maanussa_ruupinniim manni_lasan-madhyaam mahaa-maatrkaam
Kaamaakssiim kari_raaja_manda_gamanaam vande mahesha_priyaam ||9||

 Kaantaa kaama_dudhaa kari-indra_gamanaa kaamaari_vaama-angka_gaa
Kalyaannii kalita-avataara_subhagaa kastuurikaa_carcitaa
Kampaa_tiira_rasaala_muula_nilayaa kaarunnya_kallolinii
Kalyaannaani karotu me bhagavatii kaan.cii_purii devataa ||10||

Kamakshi Stotram Meaning:-

Goddess Kamakshi is incarnation of Maa Parvati. The main Temple of Godess Kamakshi is the Kamakshi Temple of Kanchipuram, another Temple is in Goa & Kamakshi8 Rayeshwar Temple in Shiroda.

 Kamakshi Stotram Image /Wallpaper:-

Kamakshi Stotram Kamakshi Stotram

*You can use Google Translator to get Kamakshi Stotram Tamil/Telgu/Gujrati/Marathi version.

**Click below to Free Download Kamakshi Stotram PDF format or Print it.

share medium Kamakshi Stotram

Kalabhairava Stotra

Kalabhairava Stotra in Hindi

देवराजसेव्यमानपावनांघ्रिपङ्कजं
व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरम् ।
नारदादियोगिवृन्दवन्दितं दिगंबरं
काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे ॥१॥

 भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं
नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनम् ।
कालकालमंबुजाक्षमक्षशूलमक्षरं
काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे ॥२॥

 शूलटङ्कपाशदण्डपाणिमादिकारणं
श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयम् ।
भीमविक्रमं प्रभुं विचित्रताण्डवप्रियं
काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे ॥३॥

 भुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं
भक्तवत्सलं स्थितं समस्तलोकविग्रहम् ।
विनिक्वणन्मनोज्ञहेमकिङ्किणीलसत्कटिं
काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे ॥४॥

 धर्मसेतुपालकं त्वधर्ममार्गनाशकं
कर्मपाशमोचकं सुशर्मदायकं विभुम् ।
स्वर्णवर्णशेषपाशशोभिताङ्गमण्डलं
काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे ॥५॥

 रत्नपादुकाप्रभाभिरामपादयुग्मकं
नित्यमद्वितीयमिष्टदैवतं निरंजनम् ।
मृत्युदर्पनाशनं करालदंष्ट्रमोक्षणं
काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे ॥६॥

 अट्टहासभिन्नपद्मजाण्डकोशसंततिं
दृष्टिपातनष्टपापजालमुग्रशासनम् ।
अष्टसिद्धिदायकं कपालमालिकाधरं
काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे ॥७॥

 भूतसंघनायकं विशालकीर्तिदायकं
काशिवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुम् ।
नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं
काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे ॥८॥

Kalabhairava Stotra in English

Devaraajasevyamaanapaavanaanghripankajam

Vyaalayagyasuutramindushekharam krupaakaram

Naaradaadiyogivrundavanditam digambaram

 Kaashikaapuraadhinaathakaalabhairavam bhaje||1

Bhaanukotibhaasvaram bhavaabdhitaarakam param

Niilakanthamiipsitaarthadaayakam trilochanam

Kaalakaalamambujaakshamakshashuulamaksharam

Kaashikaapuraadhinaathakaalabhairavam bhaje||2

Shuulatankapaashadandapaanimaadikaaranam

 Shyaamakaayamaadidevamaksharam niraamayam

 Bhiimavikramam prabhum vichitrataandavapriyam

 Kaashikaapuraadhinaathakaalabhairavam Bhaje||3

Bhuktimuktidaayakam prashastachaaruvigraham

Bhaktavatsalam sthitam samastalokavigraham

Vinikvananmanogyahemakinkiniilasatkatim

Kaashikaapuraadhinaathakaalabhairavam bhaje ||4

Dharmasetupaalakam svadharmamaarganaashanam

Karmapaashamochakam susharmadhaayakam vibhum

Svarnavarnasheshhapaashashobhitaangamandalam

Kaashikaapuraadhinaathakaalabhairavam bhaje||5

Ratnapaadukaaprabhaabhiraamapaadayugmakam

 Nityamadvitiiyamishhtadaivatam niranjanam

 Mrutyudarpanaashanam karaaladamshhtramokshanam

Kaashikaapuraadhinaathakaalabhairavam bhaje||6

Attahaasabhinnapadmajaandakoshasamtatim

Drushhtipaattanashhtapaapajaalamugrashaasanam

Ashhtasiddhidaayakam kapaalamaalikaadharam

Kaashikaapuraadhinaathakaalabhairavam bhaje||7

Bhuutasa.Nghanaayakam vishaalakiirtidaayakam

Kaashivaasalokapunyapaapashodhakam vibhum

Niitimaargakovidam puraatanam jagatpatim

Kaashikaapuraadhinaathakaalabhairavam bhaje||8

How Kalbhairava Originated-

In shiv Mahapuran This was the time when conversation is going on between Lord Vishnu and Lord Bharma that who is the creator of Universe. That time Lord Bharma tells Vishnu he is the Creator of Universe. This statement of Bharma angred Lord Shiva and he took incarnation of Kalbhairava and punished Bharma. Bhairava cuts one of the five heads of Bharma from that time Bharma has Four Heads. Cutting of Bharma’s head felled him guilty and as a result he has to carry this disembodiment.

Kalabhairava Stotra Benefits:-

Kalbhairava is the violent manifestation of Lord Shiva. He is associated to eradication. He is mostly worshiped in Nepal, Rajesthan, Karnataka, Tamil-Nadu.  It is believed that Whenever you visit Maa Durga Temple You should also Worship Kaalbhairav then only your Worship is Fillfuled.

Kalabhairava Stotra Image / Wallpaper:- 

Kalbhairav  Kalabhairava Stotra*You can use Google Translator to get Kalbhairav Stotra Tamil/Telgu/Gujrati/Marathi version.

**Click below to Free Download Kalbhairav Stotra PDF format or Print it.

share medium  Kalabhairava Stotra