Bhaktmar Stotra in English

Bhaktamara-pranata-maulimani-prabhana -mudyotakam dalita-papa-tamovitanam |
Samyak pranamya jina padayugam yugada-valambanam bhavajale patatam jananam || 1||

Yah sanstutah sakala-vangaya- tatva-bodha-d -ud bhuta- buddhipatubhih suralokanathaih|
Stotrairjagattritaya chitta-harairudaraihstoshye kilahamapi tam prathamam jinendram || 2||

Buddhya vinaapi vibudharchita padapithastotum samudyata matirvigatatrapoaham |
Balam vihaya jalasansthitamindu bimba -manyah ka ichchhati janah sahasa grahitum || 3 ||

Vaktum gunan gunasamudra shashankkantankaste kshamah suragurupratimoapi buddhya |
Kalpanta – kal – pavanoddhata – nakrachakramko va taritumalamambunidhim bhujabhyam || 4 |

 Soaham tathapi tava bhakti vashanmunishakartum stavam vigatashaktirapi pravrittah |
Prityaaatmaviryamavicharya mrigo mrigendramnabhyeti kim nijashishoh paripalanartham || 5 ||

Alpashrutam shrutavatam parihasadhamtvad bhaktireva mukharikurute balanmam |
Yatkokilah kila madhau madhuram virautitachcharuchuta – kalikanikaraikahetu || 6||

Tvatsanstavena bhavasantati – sannibaddhampapam kshanat kshayamupaiti sharira bhajam |
Akranta – lokamalinilamasheshamashusuryanshubhinnamiva sharvaramandhakaram || 7||

Matveti nath! Tav sanstavanam mayeda -marabhyate tanudhiyapi tava prabhavat |
Cheto harishyati satam nalinidaleshumuktaphala – dyutimupaiti nanudabinduh || 8 ||

 Astam tava stavanamastasamasta – doshamtvatsankathaapi jagatam duritani hanti |
Dure sahastrakiranah kurute prabhaivapadmakareshu jalajani vikashabhanji || 9||

Natyad -bhutam bhuvana-bhushana bhutanathabhutaira gunair -bhuvi bhavantamabhishtuvantah
Tulya bhavanti bhavato nanu tena kim vabhutyashritam ya iha natmasamam karoti || 10 ||

Drishtava bhavantamanimesha-vilokaniyamnanyatra toshamupayati janasya chakshuh |
Pitva payah shashikaradyuti dugdha sindhohksharam jalam jalanidherasitum ka ichchhet || 11 ||

Yaih shantaragaruchibhih paramanubhistavamnirmapitastribhuvanaika lalama-bhuta|
Tavanta eva khalu teapyanavah prithivyamyatte samanamaparam na hi rupamasti || 12 ||

 Vaktram kva te suranaroraganetraharinihshesha – nirjita-jagat tritayopamanam |
Bimbam kalanka-malinam kva nishakarasyayad vasare bhavati pandupalashakalpam || 13 ||

Sampurnamannala – shashankakalakalapshubhra gunastribhuvanam tava langhayanti |
Ye sanshritas -trijagadishvara nathamekamkastan -nivarayati sancharato yatheshtam || 14 ||

Chitram kimatra yadi te tridashanganabhir -nitam managapi mano na vikara – margam |
Kalpantakalamaruta chalitachalenakim mandaradrishikhiram chalitam kadachit || 15 ||

Nirdhumavartipavarjita – tailapurahkritsnam jagattrayamidam prakati-karoshi |
Gamyo na jatu marutam chalitachalanamdipoaparastvamasi nath jagatprakashah || 16 ||

 Nastam kadachidupayasi na rahugamyahspashtikaroshi sahasa yugapajjaganti |
Nambhodharodara – niruddhamahaprabhavahsuryatishayimahimasi munindra! Loke || 17 ||

Nityodayam dalitamohamahandhakaramgamyam na rahuvadanasya na varidanam |
Vibhrjate tava mukhabjamanalpa kantividyotayajjagadapurva – shashankabimbam || 18 ||

Kim sharvarishu shashinaahni vivasvata vayushmanmukhendu – daliteshu tamassu natha
Nishmanna shalivanashalini jiva lokekaryam kiyajjaladharair – jalabhara namraih || 19 ||

Gyanam yatha tvayi vibhati kritavakashamnaivam tatha hariharadishu nayakeshu
Tejah sphuranmanishu yati yatha mahatvamnaivam tu kacha – shakale kiranakuleapi || 20 ||

 Manye varam hari-haradaya eva drishtadrishteshu yeshu hridayam tvayi toshameti |
Kim vikshitena bhavata bhuvi yena nanyahkashchinmano harati natha! Bhavantareapi || 21 ||

Strinam shatani shatasho janayanti putrannanya sutam tvadupamam janani prasuta|
Sarva disho dadhati bhani sahastrarashmimprachyeva dig janayati sphuradanshujalam || 22 ||

Tvamamananti munayah paramam pumansa-madityavarnamamalam tamasah parastat |
Tvameva samyagupalabhya jayanti mrityumnanyah shivah shivapadasya munindra! Panthah || 23 ||

Tvamavyayam vibhumachintyamasankhyamadyambrahmanamishvaramanantamanangaketum
Yogishvaram viditayogamanekamekamgyanasvarupamamalam pravadanti santah || 24 ||

 Buddhastvameva vibudharchita buddhi bodhat ,tvam shankaroasi bhuvanatraya shankaratvat |
Dhataasi dhira ! Shivamarga-vidhervidhanat ,vyaktam tvameva bhagavan ! Purushottamoasi || 25 ||

Tubhyam namastribhuvanartiharaya natha |tubhyam namah kshititalamalabhushanaya |
Tubhyam namastrijagatah parameshvaraya,tubhyam namo jina ! Bhavodadhi shoshanaya || 26 ||

Ko vismayoatra yadi nama gunairasheshais -tvam sanshrito niravakashataya munisha!
Doshairupatta vividhashraya jatagarvaih,svapnantareapi na kadachidapikshitoasi || 27 ||

Uchchairashoka-tarusanshritamunmayukha-mabhati rupamamalam bhavato nitantam |
Spashtollasatkiranamasta-tamovitanambimbam raveriva payodhara parshvavarti || 28 ||

 Simhasane manimayukhashikhavichitre,vibhrajate tava vapuh kanakavadatam |
Bimbam viyadvilasadanshulata – vitanam,tungodayadri – shirasiva sahastrarashmeh || 29 ||

Kundavadata – chalachamara – charushobham,vibhrajate tava vapuh kaladhautakantam |
Udyachchhashanka – shuchinirjhara – varidhara-,muchchaistatam sura gireriva shatakaumbham || 30 ||

Chhatratrayam tava vibhati shashankakanta-muchchaih sthitam sthagita bhanukara – pratapam |
Muktaphala – prakarajala – vivriddhashobham,prakhyapayattrijagatah parameshvaratvam || 31 ||

Gambhirataravapurita – digvibhagas -trailokyaloka – shubhasangama bhutidakshah |
Saddharmarajajayaghoshana – ghoshakah san ,khe dundubhirdhvanati te yashasah pravadi || 32 ||

 Mandara – sundaranameru – suparijatasantanakadikusumotkara-vrishtiruddha |
Gandhodabindu – shubhamanda – marutprapata,divya divah patita te vachasam tatirva || 33 ||

Shumbhatprabhavalaya – bhurivibha vibhoste,lokatraye dyutimatam dyutimakshipanti |
Prodyad -divakara – nirantara bhurisankhyadiptya jayatyapi nishamapi soma-saumyam || 34 ||

Svargapavargagamamarga – vimarganeshtah,saddharmatatvakathanaika – patustrilokyah |
Divyadhvanirbhavati te vishadarthasatvabhashasvabhava – parinamagunaih prayojyah || 35 ||

Unnidrahema – navapankaja – punjakanti,paryullasannakhamayukha-shikhabhiramau |
Padau padani tava yatra jinendra ! Dhattahpadmani tatra vibudhah parikalpayanti || 36 ||

 Ittham yatha tava vibhutirabhujjinendra,dharmopadeshanavidhau na tatha parasya |
Yadrik prabha dinakritah prahatandhakara,tadrik -kuto grahaganasya vikashinoapi | 37 ||

Shchyotanmadavilavilola-kapolamulamattabhramad -bhramaranada – vivriddhakopam |
Airavatabhamibhamuddhatamapatantandrisht va bhayam bhavati no bhavadashritanam || 38 ||

Bhinnebha – kumbha – galadujjavala – shonitakta,muktaphala prakara – bhushita bhumibhagah |
Baddhakramah kramagatam harinadhipoapi,nakramati kramayugachalasanshritam te || 39 ||

Kalpantakala – pavanoddhata – vahnikalpam,davanalam jvalitamujjavalamutsphulingam |
Vishvam jighatsumiva sammukhamapatantam,tvannamakirtanajalam shamayatyashesham || 40 ||

 Raktekshanam samadakokila – kanthanilam, krodhoddhatam phaninamutphanamapatantam |
Akramati kramayugena nirastashankas -tvannama nagadamani hridi yasya punsah || 41 ||

Valgatturanga gajagarjita – bhimanada-majau balam balavatamapi bhupatinam !
Udyaddivakara mayukha – shikhapaviddham,tvat -kirtanat tama ivashu bhidamupaiti || 42 ||

Kuntagrabhinnagaja – shonitavarivahavegavatara – taranaturayodha – bhime |
Yuddhe jayam vijitadurjayajeyapakshas -tvatpada pankajavanashrayino labhante || 43 ||

Ambhaunidhau kshubhitabhishananakrachakra-pathina pithabhayadolbanavadavagnau
Rangattaranga – shikharasthita – yanapatras -trasam vihaya bhavatahsmaranad vrajanti || 44 ||

 Ud bhutabhishanajalodara – bharabhugnahshochyam dashamupagatashchyutajivitashah |
Tvatpadapankaja-rajoamritadigdhadeha,martya bhavanti makaradhvajatulyarupah || 45 ||

Apada – kanthamurushrrinkhala – veshtitanga,gadham brihannigadakotinighrishtajanghah |
Tvannamamantramanisham manujah smarantah,sadyah svayam vigata-bandhabhaya bhavanti ||46||

Mattadvipendra – mrigaraja – davanalahisangrama – varidhi – mahodara-bandhanottham |
Tasyashu nashamupayati bhayam bhiyeva,yastavakam stavamimam matimanadhite || 47 ||

Stotrastrajam tava jinendra ! Gunairnibaddham,bhaktya maya vividhavarnavichitrapushpam |
Dhatte jano ya iha kanthagatamajasram,tam manatungamavasha samupaiti lakshmih || 48 ||

Bhaktamar Stotra Benefits-

Bhaktamar Stotra is the most famous stotra of Janies. It comes from the combination of “Bhakta” & “Amar”, while reciting this Stotra a person gets free from all sins & be rescued. To be perpetual in life one should Read Bhaktamar Stotra once in a day.

Bhaktamar Stotra Image/Wallpaper:-

Bhaktamar Stotra Bhaktamar Stotra

*You can use Google Translator to get Bhaktamar Stotra Tamil/Telgu/Gujrati/Marathi version.

**Click below to Free Download Bhaktamar Stotra PDF format or Print it.

share medium Bhaktamar Stotra
button print grnw20 Bhaktamar Stotra
Bhaktamar Stotra
2 votes, 4.50 avg. rating (86% score)